آشنایی با کارکرد ماکروویو صنعتی منو مستر
تاریخ انتشار: 99/10/10

آشنایی با کارکرد ماکروویو صنعتی منو مستر

اگر شما یک ماکروویو صنعتی منو مستر دارید ، پیشنهاد می کنیم حتما این مقاله را با دقت بخوانید.

معانی گزینه های ماکروفر صنعتی منو مستر
 

کلیدهای برنامه‌ریزی شده

 

برای پخت غذا با استفاده از مراحل پخت برنامه‌ریزی شده.

 

برای پخت غذا با استفاده از مراحل پخت برنامه‌ریزی شده

 
 

عملکرد دستی

 

برای پخت غذا با استفاده از وارد کردن یک زمان و سطح توان مشخص

 

پخت غذا در ماکروفر صنعتی با وارد کردن زمان و سطح توان

.1درب فر را باز کنید.
.2غذا را داخل آن قرار دهید.
.3درب را ببندید.
.4کلید TIME ENTRY را بفشارید و زمان پخت را وارد کنید.
.5کلید POWER LEVEL را برای سطح برنامه توان ماکروویو دلخواه بفشارید.
•برای سطح توان ماکروویو پایین تر، کلید 1 (برای 10%)
•برای سطح توان ماکروویو بالاتر، کلید 9 (برای 90%)
•برای عدم وجود انرژی ماکروویو، کلید 0

توجه: با یکبار فشردن کلید POWER LEVEL به توان 100% ماکروویو باز می گردد.

.6کلید START را بفشارید.
.7در پایان چرخه پخت صدای بوق شنیده می شود.
.8در نهایت دستگاه خاموش می شود.

 

برنامه‌ریزی

 

.1درب را باز کنید.
.2کلید 1 را بفشارید و حدود 5 ثانیه نگه دارید.
.3کلیدی که می خواهید برنامه ریزی کنید را بفشارید.
.4زمان پخت را با کلیدهای اعداد وارد کنید.
.5کلید POWER LEVEL را برای سطح برنامه توان ماکروویو دلخواه بفشارید.
•برای سطح توان ماکروویو پایین تر، کلید 1 (برای 10%)
•برای سطح توان ماکروویو بالاتر، کلید 9 (برای 90%)
•برای عدم وجود انرژی ماکروویو، کلید 0

توجه: با یکبار فشردن کلید POWER LEVEL به توان 100% ماکروویو باز می گردد.

.6کلید TIME ENTRY را برای اضافه کردن چهار مرحله پخت اضافه بفشارید.
•زمان پخت کل نمی تواند از 60 دقیقه بیشتر شود.
•زمان پخت و سطح توان را مانند مرحله 4 و 5 وارد کنید.
.7برای تنظیم تغییرات جدید برنامه روی کلید، کلید START را بفشارید.

توجه: برای نادیده گرفتن تغییرات، کلید START/RESET را بفشارید یا درب فر را ببندید.

 

کلید X2

 

.1درب را باز کنید.
.2غذا را داخل فر قرار دهید.
.3درب را ببندید.
.4کلید X2 را بفشارید.
.5کلید یا کلیدهای همزمان برنامه ریزی شده دلخواه را بفشارید.
.6فر شروع به پخت می کند.
.7زمان پخت نشان داده شده، کل زمان پخت اصلی بعلاوه زمان X2 می باشد.
 
 

برنامه‌ریزی  X2

 

برای تغییر فاکتور پخت:

 

تغییر فاکتور پخت در ماکروفر صنعتی منو مستر

.1درب را باز کنید.
.2کلید 1 را حدود 5 ثانیه بفشارید و نگه دارید.
.3کلید را بفشارید تا برنامه ریزی شود.
.4کلید X2 بفشارید.
.5یک کلید شماره گذاری شده را برای تغییر فاکتور پخت بفشارید.
•فاکتور پخت می تواند از 10% تا 100% تنظیم شود.
•پیش فرض آن 80% است.
•کلید 5 فاکتور پخت را تا 50% تغییر می دهد.
.6کلید START را برای ذخیره تغییرات بفشارید.

 

تغییر گزینه‌ها

 

           درب را باز کنید.

•اگر درب بسته باشد یا کلید Reset/stopقبل از تکمیل برنامه ریزی فشرده شده باشد، تغییرات نادیده گرفته شده و ماکروویو از حالت برنامه‌ریزی خارج می شود.

کلید 2 بفشارید و را حدود 5 ثانیه نگه دارید.

•حال حالت گزینه های بیشتر آغاز می شود.
•ماکروویو بوق می زند و OPTIONS روی نمایشگر ظاهر می شود.

کلید عددی را که گزینه ها را کنترل می کند برای تغییر بفشارید.

•جدول مربوط به گزینه های بیشتر را ببینید.
•گزینه کنونی نمایش داده می شود.

کلید عدد را برای تغییر گزینه دوباره بفشارید.

•هر زمان کلیدی نمایش داده شود، گزینه تغییر خواهد کرد.
•کد نمایش داده شده را با کد گزینه دلخواه تطبیق دهید.

کلید STARTرا برای ذخیره تغییرات بفشارید.

•برای تغییر گزینه های اضافی بیشتر، مراحل 3 و 4 را تکرار کنید.
•تغییرات پس از بستن درب اعمال میگردد و یا پس از فشردن کلیدReset/stop    .

 

 

ارسال نظر

کاربر گرامی، برای ثبت نظر خود روی دکمه روبرو کلیک کنید

ثبت نظر