قرص شست و شو قهوه دستگاه ترموپلن BW-3 بسته 90 عددی

از 0 رای (0)

ایــن قــرص مربــوط بــه شســت و شــوی مجــرای خروجــی قهــوه و مـدار کامـا بسـته ی داخـل دسـتگاه مـی باشـد بـا اسـتفاده از ایـن قـرص انـواع چربـی هـا کـه بـر اثـر گرفتـن اصـاره ی قهـوه بـه وجـود مـی آیـد و بعـد از مدتـی تبدیـل بـه کریسـتال مـی شـود را از بیـن مـی بـرد. یـاد آور مـی شـود ایـن قـرص بـا دارا بـودن مـواد شـویندهیCLEANING FOOD طعـم و مـزه ی بـد رسـوبات قهـوه را نیـز از بیـن مـی بـرد. ایـن قـرص مناسـب بـرای دسـتگاه WHITE3 & BLACK THERMOPLAN مــی باشــد.
 

مشخصات اصلی

  • وزن
    270 گرم

ارسال نظر

کاربر گرامی، برای ثبت نظر خود روی دکمه روبرو کلیک کنید

افزودن نظر جدید