قرص شست و شو قهوه دستگاه ترموپلن BW-4 بسته 31 عددی

از 0 رای (0)

ایـن قـرص مربـوط بـه شسـت و شـوی مجـرای خروجـی قهـوه و مـدار کامـا بسـته ی داخـل دسـتگاه مـی باشـد بـا اسـتفاده از ایــن قــرص انــواع چربــی هــا کــه بــر اثــر گرفتــن اصــاره ی قهـوه بـه وجـود مـی آیـد و بعـد از مدتـی تبدیـل بـه کریسـتال مـی شـود را از بیـن مـی بـرد. یـاد آور مـی شـود ایـن قـرص بـا دارا بـودن مـواد شـوینده ی CLEANING FOOD طعـم و مـزه ی بـد رسـوبات قهـوه را نیـز از بیـن مـی برد.ایـن قـرص مناسـب بـرای دسـتگاه WHITE4 & BLACK THERMOPLAN مـی باشـد.
 

مشخصات اصلی

  • وزن
    186 گرم

ارسال نظر

کاربر گرامی، برای ثبت نظر خود روی دکمه روبرو کلیک کنید

افزودن نظر جدید