قرص شست و شو شیر دستگاه ترموپلن بسته 62 عددی

از 0 رای (0)

ایــن قــرص بــرای شســت و شــوی مــدار شــیر و پـاک کـردن مـدار از انـواع باکتـری مـورد اسـتفاده قــرار مــی گیــرد، بــه دلیــل بــاال بــودن مقــدار پروتئیــن داخــل شــیر و احتمــال مانــدن مقــداری از پروتئیـن هـای مـرده داخـل مـدار مـی بایسـت از ایـن قـرص جهـت پـاک کـردن و از بیـن بـردن کلیــه ی پروتئیــن هــای مــرده داخــل سیســتم اســتفاده شــود.
 

مشخصات اصلی

  • وزن
    437 گرم

ارسال نظر

کاربر گرامی، برای ثبت نظر خود روی دکمه روبرو کلیک کنید

افزودن نظر جدید